THA 2016

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2016” ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 9 (Halal Science, Industry and Business International Conference; 9th HASIB 2016) งานแสดงสินค้า Thailand Halal Expo การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล (The Halal CB Convention) เเละการจัดแสดงนิทรรศการ “Moving towards Thailand and International Halal 4.0”

กำหนดการวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3

ห้องประชุม 2

0800-0900

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

0900-0920

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

กล่าวเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2016”

พล...สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

0920-1000

เสวนาในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณและความเอื้ออาทรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชทรงมีต่อพสกนิกรไทยมุสลิม”

ผู้ดำเนินรายการ: นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

ผู้ร่วมเสวนา:

 • นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา

 • ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 9

 • นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

1000-1015

พักรับประทานอาหารว่าง

1015-1035

นางดาวดวงใจ ปาลาเล่ รักษาการนายกสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิม (ประเทศไทย) กล่าวชี้แจงความร่วมมือของสมาคมสตรีมุสลิมกับการสนับสนุนธุรกิจฮาลาล

การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

1035-1105

เรื่องราวความทรงจำ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และราชวงศ์ ที่มีต่อพสกนิกร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

โดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1105-1135

เสวนาในหัวข้อ “แนวปฏิบัติของสตรีมุสลิม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

ผู้ดำเนินรายการ: .มัณฑนา คุปตะพันธ์ นักวิชาการ

ผู้ร่วมเสวนา:

 • .เสาวณีย์ จิตหมวด นักวิชาการ

 • แพทย์หญิงจินตนา โยธาสมุทร

 • คุณพาติเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

นำเสนอความคิดเห็นเครือข่ายสมาพันธ์ฯ นายกสมาคมสตรี 4 ภาค และแผนการดำเนินงาน

1145-1400

รับประทานอาหารกลางวันและร่วมละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)

พิธีเปิดงาน

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1400-1430

แขกผู้มีเกียรติเดินทางถึงบริเวณงาน

1445

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน เดินทางมาถึง

1500-1540

 • การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมแขกในทีประชุม(ภาษาไทย)

 • เพลงสรรเสริญพระบารมีภาคภาษาอาหรับ (3 นาที)

 • อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน (2 นาที)

 • นำเสนอวีดีทัศน์ “วัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาลสู่เศรษฐกิจฮาลาลประเทศไทย” (3 นาที)

 • การแสดงวัฒนธรรมไทย-มุสลิม (4 นาที)

 • กล่าวต้อนรับโดย พล... สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (2 นาที)

 • กล่าวรายงานโดย รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 นาที)

 • นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (5 นาที)

 • นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานร่วมในพิธี มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี

 • ถ่ายภาพร่วมระหว่างประธานในพิธีกับ CBs นานาชาติ ตัวแทนหน่วยงานเจ้าภาพร่วมและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1540-1600

พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติโดย นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1600

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางกลับ

1900-200

เลี้ยงรับรองอาหารค่ำแขก VIP และ VVIP

เพิ่มเติม


วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บรรยายพิเศษ

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0830-0920

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

0920-1000

ลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมกับ (MRA) ระหว่างองค์กรให้การรับรองฮาลาลนานาชาติ (CBs) กับองค์กรให้การรับรองฮาลาลของประเทศไทย (สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

1015-1040

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Role of University on Science and Technology for Thailand 4.0”

โดย .ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1040

พักรับประทานอาหารว่าง

PLENARY SESSIONS

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 & Meeting room 1-2, QSNCC, Bangkok, Thailand

เวลา

ประชุมผู้บริโภคฮาลาล

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 (ภาษาไทย)

สัมมนาวิชาการ 9th HASIB

ห้องประชุม 1-2 (ภาษาอังกฤษ)

การประชุม Halal CB

ห้องประชุม 3-4 (ภาษาอังกฤษ)

ช่วงที่ 1

การเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมฮาลาล SME และ startups เพื่อโอกาสทางการค้าในตลาด OIC และ AEC”ผู้ดำเนินรายการ: คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณไพโรจน์ โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT)

 • ดร. ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบัน ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ดร. ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน

การบรรยายพิเศษ: “Thai herbal medicine development to the world market

ผู้บรรยาย: Prof. Dr. Krisana Kraisintu, The Honorary Dean of Faculty of Oriental Medicines, Rangsit University, Thailandการสัมมนาเรื่อง “From Science, Technology and Innovation research to commercializationผู้ดำเนินรายการ: Assoc. Prof. Dr. Nazimah hamid, Auckland University

of Technology, New Zealand


หัวข้อ/ วิทยากร:

 • Commercialization of rapid kit for authentication of non-halal food

โดย Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa, Universiti Putra Malaysia, Malaysia

 • Science-based technology for developing of cosmetic products to commercialization

โดย Prof. Dr. Anchalee Tassanakajon, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

 • Establishment of H-Numbers as E-Numbers Alternative for Halal Industry and Commerce: Contribution of Halal Scientists on Fatwa

Ms. Kasinee Katelakha, Ph.D. candidate, Chulalongkorn University, Thailand

ถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกันSMIIC Halal WorkshopSMIIC Halal Standards for Manufacturers and Certifiers

โดย:

H.E. İhsan ÖVÜT, Secretary General, SMIICIntroduction of SMIIC Halal Accreditation standards & implementation by Halal CBs.

โดย:Mr. Cagri Cankurtaran, SMIIC
1040-1240

1240-1330

รับประทานอาหารกลางวันและร่วมละหมาด

ช่วงที่ 2

การเสวนาเรื่อง “ยกระดับฮาลาล startup ไทยสู่เวทีโลก”ผู้ดำเนินรายการ: ดร. บรรจง ไวทยเมธา

รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ร่วมเสวนา:

 • ผศ.ดร. กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ มรภ. ยะลา

 • คุณชวิน ศุภวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร

ธุรกิจ Food Story แอพพลิเคชั่นจัดการร้านอาหารรางวัลสุดยอด SME แห่งปี 2016

 • คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ผู้เชียวชาญพัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

 • คุณสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน

การบรรยายพิเศษ: “Verification of adulterated cooking oil : Does the existing techniques sufficient ?”

ผู้บรรยาย: Assoc. Prof. Dr. Mohd Sokhini Abd Mutalib Universiti Putra Malaysia, Malaysiaการสัมมนาเรื่อง “Emerging of new scientific innovations for new normal industries

ดำเนินรายการ: Dr. Hani Mansour Al Mazeedi, Kuwait Institute of Scientific Research, Kuwait


หัวข้อ/ วิทยากร:

 • Nano structural analysis of collagen derived from different animal species

โดย Prof. Dr. Irwandi Jaswir, International Islamic University Malaysia, Malaysia

 • Halal Built-in Innovation for the Halal manufacturing industry

โดย Prof. Dr. Zhari Ismail, School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Malaysia

 • Chemical structure and chirality in Halal Science

โดย Dr. Acharee Suksuwan, HSC, Chulalongkorn University, Thailand

 • Potential and Future Perspectives of Degree in Halal Science for future Innovation

โดย Prof. Dr. Muhammad Ali, Vice Chancellor of Government College University Faisalabadถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกันHalal C.B. round table meetingChaired by: Assoc. Prof. Dr. Pakorn Preeyakorn

Halal C.B. Meeting is an interactive discussion between the Halal Certification Bodies from all over the world, to discuss on the HOT issues facing the Halal Certification industry & suggestions for their resolution.Topics of discussion including:

(1) Capacity building of Halal Certification Bodies

(2) Unification of Halal Accreditation Bodies

(3) Moving towards international Halal 4.0
1330-1520

1520-1530

พักรับประทานอาหารว่าง (การนำเสนอ Poster หน้าห้อง Meeting Room 1-4 เวลา 14.00-15.30)

ช่วงที่ 3

การเสวนาเรื่อง “ศักยภาพและความท้าทายของตลาดดิจิตอลและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อฮาลาล 4.0”ผู้ดำเนินรายการ: คุณวุฒินันท์ นาฮิม นักข่าว/พิธีกรเศรษฐกิจ-ไอทีผู้ร่วมเสวนา: • รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้จัดการโครงการ กลุ่มการออกแบบและแก้ปัญหา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 • พันเอก รศ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 • . ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด/ นักจัดรายการชื่อดัง/ กรรมการรายการ SME ตีแตก

ถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน

การบรรยายพิเศษ: Personal branding and discovering your uniqueness

ผู้บรรยาย: Prof. Dr. Jonathan A. J. (Bilal) Wilson, Professor & Consultant in the ABCDs (Advertising, Branding, Culture & Digital), Halal Market Expert, Speaker & Writer, Program Director & Senior Lecturer, University of Greenwich, London, UKการสัมมนาเรื่อง “Halal Sign and Branding in Digital Era

ดำเนินรายการ: Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysiaหัวข้อ/ วิทยากร:

 • The potential of Islamic Arts in Digital Technology

โดย Peter Pham, Design Thinker, Gould.Sydney Brand, Australia

 • Growing of Halal market in non-Muslim country

โดย Syed Atiq ul Hassan, journalist, Halal Expo Director, Australia

 • Product Branding Management in the Era of Internet of Things

โดย Prof. Dr. Abdelaziz Bouras, College of Engineering, Qatar University, Qatar

 • Experiences in Varied Countries on Halal Startups

โดย Mr. Farhan Tufail, General Manager, Halal Certification Service, Switzerlandถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกันConcluding session of Halal C.B. MeetingIssues facing the Halal Certification industry & suggestions for their resolvingFormation of Halal C.B. Meeting Resolution
1530-1820


1845

รับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

เพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0800-0900

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

PLENARY SESSIONS

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 & ห้องประชุม 1-4, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เวลา

ประชุมผู้บริโภคฮาลาล

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 (ภาษาไทย)

สัมมนาวิชาการ 9th HASIB

ห้องประชุม 1-2 (ภาษาอังกฤษ)

Halal CB สัมมนา

ห้องประชุม 3-4 (ภาษาอังกฤษ)

ช่วงที่ 4

การเสวนาเรื่อง วิทยาการและองค์ความรู้อิสลามในยุคดิจิตัลผู้ดำเนินรายการ: คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีผู้ร่วมเสวนา:

 • นพ. มูฮัมหมัดดาโอ๊ะ เจ๊ะเลาะ ยะลา

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือเอกนคร ทนุวงษ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี

 • ดร. อณัส อมาตยกุล ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหิดล

 • ดร. ประสิทธิ์ มะลิสด มหาวิทยาลัยปทุมธานีถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน

การสัมมนาเรื่อง Food Innopolis and Halal industry 4.0: Challenge and Futureดำเนินรายการ: Asst. Prof. Dr. Akkharawit Kanjana-Opas, Deputy Secretary General, National Science Technology and Innovation Policy Office (STI), Thailandหัวข้อ/ วิทยากร:

 • Development of functional meat-based products

โดย Assoc. Prof. Dr. Nazimah hamid, Auckland University

of Technology, New Zealand

 • Trends of using enzyme mimic agents in food production and its value in halal production process

โดย Dr. Majed Alhariri, GIMDES, Turkey

 • Innovation behind functional food and nutraceutical products

โดย Ms. Najwa Santiworakun, PhD candidate, Chulalongkorn University, Thailandถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน

Special Workshop in collaboration with Tourism Authority of Thailand (TAT)ปาฐกถาพิเศษ โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการสัมมนาเรื่อง New Position of Thailand Tourism Strategy on Muslim Friendly Destination”ดำเนินรายการ: Mr. Asad Sajjad, CEO, International Halal Center UAE (IHC)หัวข้อ/ วิทยากร:

 • Preparation of Standards and Guidelines on Thailand Muslim friendly hospitality and Tourism

โดย Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn, Director, The Halal Standard Institute of Thailand (HSIT), Thailand

 • Critical Success Factors in Moving Thailand Towards Muslim Friendly Destination โดย Mr. Imtiaz Muqbil, Executive Editor, Islamic Travel Newswire

 • Steering Thailand towards Crescent Master in Global Muslim Travel and Shopping Index

โดย Mr. Rushdi Siddiqui, CEO, ZILZER, USA

0900-1030

1030-1040

พักรับประทานอาหารว่าง

ช่วงที่ 5

การเสวนาเรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมกับพลเมืองดิจิตัล”

ผู้ดำเนินรายการ: คุณไพศาล ดะห์ลัน นักวิชาการอิสระผู้ร่วมเสวนา:

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 • ดร. อรรถพล อดุลยศาสน์

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • ดร. สุกรี หลังปูเต๊ะ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน

ACADEMIC PRESENTATION

Chairperson: Dr. Acharee Suksuwan, HSC, Chulalongkorn University, Thailand • Ca2+-Independent Thermostable Maltogenic Amylase from Geobacillus sp. SK70

Dr. Mohamad Ropaning Sulong, Universiti Selangor, Malaysia

 • Scientific studies based evidences between halal and non-halal meat

Dr. Muhammad Sajid Arshad, Kyungpook National University, Korea

 • The Making Of Solid Soap From Bentonite Soil For Cleaning Unclean Mughallazah

Dr. M. Yanis Musdja, Islamic State University, Indonesia

 • Response Surface Optimized Heat-Reflux Extraction Of Stevioside And Rebaudisoide –A From Stevia Leaves (Stevia Rebaudianabertoni) And Predictive Modeling By Artificial Neural Network

Mr. Kashif Ameer, Kyungpook National University, Korea

 • Intention On Applying Halal Certificate Among Bumiputera Small Medium Enterprise (SME's)

Ms. Nur Shima Naney Suhaimin, University Putra Malaysia, Malaysia

 • Muslim Consumers’ acceptance level in purchasing Imported Instant Noodle

Dr. Rika Terano, University Putra Malaysia, Malaysiaถามตอบ/ มอบของที่ระลึก/ ถ่ายภาพร่วมกัน

Special Workshop in collaboration with TAT

(Cont.)
1040-1220

พิธีปิด

ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1230-1330

รับประทานอาหารกลางวันและร่วมละหมาด

1330-1400

ปาฐกถาพิเศษ “นำทางชาติ 20 ปี ด้วยโครงการพระราชดำริเพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน”

โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1400-1430

ปิดการประชุมวิชาการ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1430-1445

ไทยแลนด์ 4.0 : ดิจิตัล วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจฮาลาลที่ยั่งยืน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการอาเซียน

1445-1500

ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

News

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 
================================================================= ===========================================