นโยบายการคืนเงินของจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand Halal Assembly 2019


ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการจองบูธผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า "ศวฮ. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ http://www.thailandhalalassembly.com/ "

- ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการจองบูธแสดงสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้ กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการจองพื้นที่แสดงสินค้า ผิดโซน และ/หรือ ผิดประเภท กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

- ศวฮ. จะทำการคืนเงินค่าบูธแสดงสินค้าให้กับลูกค้า เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้ กรณีที่เกิดขึ้นจากพื้นที่แสดงสินค้าเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาพื้นที่แสดงสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

- ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนผ่านช่องทางระบบการชำระเงิน แล้วศวฮ. จะจัดส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังบริษัทที่ดูแลระบบการชำระเงิน (บริษัท โอมิเซะ จำกัด) โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของระบบการชำระเงิน เป็นจำนวนเงินหลังหักค่าภาษี ณ ที่จ่ายและอัตราค่าบริการของระบบการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

- ขั้นตอนการคืนเงิน : ติดต่อฝ่ายจัดแสดงสินค้า โทร 087-8201353 หรือ E-mail: register.tha@gmail.com ระบุหมายเลขการจองบูธ แจ้งเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า ระบุตำแหน่งบูธแสดงสินค้า ระบุจำนวนเงิน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร การนัดหยุดงาน ไฟไหม้ หรือเหตุการณ์ที่เทียบเท่าซึ่งทำให้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานแสดงสินค้า จะไม่มีการคืนเงินค่าจองบูธแสดงสินค้าที่ผู้สั่งจองได้จ่ายไปแล้ว